Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Västmanlands län under perioden från oktober 2014 till september 2015, vilka relateras till tidigare års mätningar.

krondropp

SO2 och NO2 i luften har minskat signifikant under sommar- respektive vinterhalvår i länets södra delar sedan mätstarten 1993. För NO2-halterna ses en minskning även i länets norra delar sedan mätstarten 2003. NH3 har inte förändrats över tid i länets södra delar.
Svavelnedfallet i krondropp vid Kvisterhult, i södra delen av länet, har minskat signifikant från cirka 7 kg per hektar 1993/94 till cirka 1,6 kg per hektar 2014/15. Även vid Hyttskogen har svavelnedfallet minskat signifikant sedan 2001. Markvattnet återhämtar sig endast mycket långsamt från försurning. Mätningarna vid Kvisterhult visar att markvattnet har en långsamt förbättrad försurningsstatus, med minskande svavelhalter, ökande pH, ANC-värden runt noll och minskande halter av oorganiskt aluminium. Vid Hyttskogen i norra delen av länet är försurningsstatusen bättre med högre pH och ANC och lägre halter oorganiskt aluminium.
Kvävenedfallet med nederbörden har inte visat någon statistisk förändring sedan mätstarten 1993. Under 2014/15 var kvävenedfallet 4,8 kg per hektar. Det totala nedfallet till skog är högre i länet på grund av torrdepositionen till skogen. Som medel för de två senaste åren beräknas det totala nedfallet av oorganiskt kväve i länet vara mellan 5-7,5 kg per hektar i största delen av länet samt upp till 10 kg per hektar i den allra sydvästligaste delen av länet. Den kritiska belastningsgränsen, med avseende på övergödning till skog,
har satts till 5 kg per hektar och år och överskreds därmed i länet även under 2014/15 när torrdepositionen inkluderas i beräkningarna.

Läs hela rapporten här

Förbundsstämma 9 februari

Välkomna till Luftvårdsförbundet i Västmanlands läns förbundsstämma den 9 februari 2016.

Plats: Folkets Hus Surahammar, Köpmangatan 26.

08:30 – 09:00                     Registrering, kaffe och macka.
09:00 – 10:30                     Stämmoförhandlingar
10:30 – 11:00                     Information om Trafikverkets arbete

Stämman avslutas med gemensam lunch.

I samband med stämman håller styrelsen konstituerande styrelsemöte.

Verksamhetsberättelse för 2015
Arbetsprogram för 2016
Förbundsstämma 2016-02-09 Dagordning
Förbundsstämma 2016-02-09 Kallelse
Medlems- och undersökavgift 2016
Årsredovisning 2015 (osignerad)

Protokoll från stämman

Protokoll
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 sign
Röstlängd

Seminarium om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverket

Inbjudan till seminarium om miljökvalitetsnormer för utomhusluft på Naturvårdsverket

Tid
23-24 februari 2016
Plats
Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
Tema:
Dag 1) Introduktion till kontroll av MKN för utomhusluft
Dag 2) Första träff inom nätverket Kontroll av MKN-luft

Målgrupp:
Dag 1) Du som vill få en överblick över kontroll av MKN för utomhusluft i Sverige, vilka krav som gäller och hur man kan få hjälp och råd.

Dag 2) Du som redan har en del erfarenhet av kontroll av MKN för utomhusluft i Sverige och som kanske är med i eller vill gå med i Kontroll av MKN-luft – nätverket på Projektplatsen.se.

Preliminärt program

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller.

Krondroppsnätet 30 år!!

I slutet av 1960-talet uppmärksammades försurningsproblemet för första gången i Sverige. Fokus låg då framförallt på försurade sjöar och fiskdöd. I början av 1980-talet tillkom en ny dimension i försurningsdiskussionerna, då skogsdöd blev en het fråga. Detta föranledde starten av Krondroppsnätet 1985, vars huvudsyfte var övervakning av nedfall och markvattenkemi i skog. Krondroppsnätet har nu löpt i 30 år. Många frågor har besvarats, andra kvarstår och nya har tillkommit – Krondroppsnätet är lika viktigt nu som när det startades.

Läs mer i jubileumsskriften Krondroppsnätet 1985-2015

Följ luftkvaliteten i svenska storstäder på webben

IVL Svenska Miljöinstitutet har inom två projekt finansierade av Vinnova och Naturvårdsverket skapat ett webbaserat system för att i realtid göra data för luftföroreningar i Sveriges tre största städer tillgängliga för allmänheten.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna och Södertälje har anslutit sig till systemet. Varje timme rapporteras automatiskt uppgifter om luftkvalitet in till IVL:s server från kommunernas mätinstrument. Flera svenska städer planerar att ansluta sig till systemet framöver. IVL är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för luftkvalitetsdata i Sverige och via IVL:s hemsida kan alla få uppgifter om halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon, både på karta och i diagram. För kvävedioxid och partiklar finns data från tätorterna, och för ozon finns data även från landsbygdsmiljöer. Den som är intresserad av att veta hur luftkvaliteten varierar under dagen kan zooma in på städernas mätpunkter via webbkartan.

Länk till webbsidan: http://www.ivl.se/lufthalter

Vårstämma 20 mars

VÄLKOMNA TILL VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 18 MARS 2015.

 Plats: Kraftvärmeverket i Västerås.

08:30 – 09:00   Registrering och kaffe
09:00 – 10:30   Stämmoförhandlingar
10:30 – 11:00   Information om förbundets mätprogram
11:00 – 12:00   Information om och rundtur på Kraftvärmeverket

Sista dag för anmälan är den 16 mars 2015, till cj.carlbom(at)lansstyrelsen.se

Ange:

– Om ni vill delta i stämman (Ja/nej)

– Om ni vill delta i rundvandringen (Ja/nej)

Program och stämmoförhandlingar skickas ut två veckor före stämman.

Inbjudan som pdf

Hälsoeffekter av luftföroreningar

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet och Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet kvantifierat den svenska befolkningens exponering för halter i luft av kvävedioxid (NO2), PM2,5 och PM10 för år 2010.

Befolkningens exponeringen både för partiklar (PM) och kvävedioxid (NO2) har minskat mellan 2005, då den föregående beräkningen genomfördes, och 2010. Sammanfattningsvis kan antalet förtida dödsfall uppskattas till cirka 5 500 per år på grund av exponering för luftföroreingar och de samhällsekonomiska kostnaderna (välfärdsförluster) relaterade till exponering för luftföroreningar mätt som NO2 kan värderas till mellan 7 och 25 miljarder kronor under 2010.

Resultaten från vår studie visar att negativa hälsoeffekter relaterade till förorenad luft med höga nivåer av PM kan värderas till årliga samhällsekonomiska kostnader (välfärdsförluster) på ca 35 miljarder svenska kronor under 2010. Ungefär 6,5 av dessa 35 miljarder utgörs av produktivitetsförluster i samhället. Detta motsvarar en förlust i antalet arbets- och studiedagar motsvarande drygt 0,3 procent av den totala mängden arbets- och studiedagar under 2010.

Läs hela rapporten

Höststämma 2 december 2014

Välkommen till Västmanlands läns Luftvårdsförbunds höststämma den 2 december 2014.

Värd för stämman är Ruukki AB.

Plats: Ruukki, Nordanövägen 8 i Virsbo.

Anmäl
Anmäl deltagande till CJ Carlbom senast den 26 november kl 16:00.
E-post: cj.carlbom(a)lansstyrelsen.se

Förbundstämma 28 mars 2014

Välkommen till Luftvårdsförbundet i Västmanlands förbundsstämma den 28 mars 2014.

Värd för stämman är ABB.

Plats: Mäster Ahls gata, hus T7 i Mimerområdet Västerås

karta_v2014

Program

09:00 Lena Westerholm ABB berättar om företaget och miljöprojekt som
genomförts.
09:30 Stämmoförhandlingar
10:30 – 11:15 Miljöhälsorapport 2013 – om barns hälsa
Medverkande Anne-Sophie Merritt, PhD vid Centrum för Arbets- och
miljömedicin (CAMM) Stockholms läns landsting
Den nationella miljöhälsorapporten framställs av Institutet för miljömedicin (IMM) vid
Karolinska Institutet i samverkan med Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2013 är
inriktad mot barns miljö och hälsa och ger möjlighet att beskriva trender för olika
miljöfaktorer samt deras betydelse för barns hälsa.

Stämmohandlingar

Anmäl

Anmäl deltagande till Anita Höglund Erikssson senast den 24 mars kl 16:00.
E-post: anita.eriksson(a)vafabmiljo.se